بیوک – 1955

Buick – 1955

نشانه ها: 

ساخت سال: 1955 میلادی

ساخت کشور: ایالات متحده امریکا

 

پیشینه ی بیوک – 1955 چیست؟

در دهه 1950، کل ظاهری خودروتغییرات وسیعی کرد:

شیشه های انحنادارکه یک ابتکار جدید به حساب می آمد، در جلو و عقب به کار گرفته

شد؛ که با این کار ستون ها نازکتر و ظریف تر شده و دید سرنشینان بیشتر گردید.

فنربندی جلو مستقل شد و بنابراین موتور به قسمت جلوتر و کمی پایین تر منتقل شد و

در نتیجه از ارتفاع خودروها کاسته شد.

تزیینات کُرُمی در سپرهای عقب و جلو، و دور شیشه ها افزایش یافت.