آتش سوزی

Burning

آتش سوزی چیست؟

آتش سوزی هنگامی روی می دهد که دمای ماده ی آتشزا به دمای آتشگیری خود برسد و

چون هوا کم و بیش در همه جا وجود دارد، و هر جا که هوا هست، اکسیژن هم هست، پس

ماده ی آتشزا آتش گرفته و آتش سوزی روی می دهد.

 

آتش سوزی های خود به خود و یا تصادفی و ناخواسته  در هر کشور سالانه آسیب ها و

خسارت های جانی و مالی فراوان به بار می آورد.

 

بسیاری از آتش سوزی ها – اگر به عمد نباشد – نتیجه ی بی دقتی و ناآگاهی است.

دقت بیشتر و به کار بردن ماده هایی که نمی سوزند و راه های بهتر مبارزه با

آتش سوزی، سبب کاهش زیان های جانی و مالی می شود.