جهت های جغرافیایی

(سمت های زمین نگارانه)

Cardinal Directions

چند سَمت وجود دارد؟

:شش سمت وجود دارد

سمت راست – سمت چپ – سمت جلو – سمت عقب – سمت بالا – سمت پایین

،در نمای بالا، کیف در سمت راست بچه قرار دارد. طرف دیگر بچه را سمت چپ

بالا و روی سر او را سمت بالا، پایین و زیر پای او را سمت پایین، پشت سر او

.را سمت عقب و جلوی صورت او را سمت جلو می باشند

 

جهت های جغرافیایی چیست؟

:چهار سمت / جهت اصلی جغرافیایی شناسایی می شود

 حرف نخست واژه ی – N جهت شمال که به سمت قطب شمال است و با حرف –

  .نشان داده می شود – North واژه ی انگلیسی

جهت جنوب که به سمت قطب جنوب / در سمت روبروی قطب شمال است و با –

 .نشان داده می شود – South حرف نخست واژه ی انگلیسی – S حرف

جهت شرق / خاور که عمود بر شمال و جنوب است و در سمت راست – جهت –

  E حرکت عقربه های ساعت با چرخش 90 درجه از شمال – است و با حرف

 .نشان داده می شود – East حرف نخست واژه ی انگلیسی –

جهت غرب  / باخترکه عمود بر شمال و جنوب است و در روبروی جهت شرق –

 نشان داده – West حرف نخست واژه ی انگلیسی – W می باشد و با حرف

 .می شود

 

:زمینه نوشته پیوسته پیشین

:زمینه نوشته پیوسته پسین

:زمینه نوشته پیوسته