جانوران گوشتخوار

Carnivore Animals

جانوران گوشتخوار چگونه هستند؟

جانورانی مانند شیر، عقاب، … که جانوران دیگر را می کشند / شکار می کنند و گوشت

آنها را می خورند، جانوران گوشتخوار نامیده می شوند.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: