تغییرهای شیمیایی

(دگرگونی های نهان مایه ای)

Chemical Changes

تغییر شیمیایی ماده چیست؟

دگرگونی های داخلی مایه ها را تغییرهای شیمیایی ماده می گویند. مانند دگرگونی های

مولکولی چیزها.

با تغییر شیمیایی، هر ماده به یک یا چند ماده ی دیگر دگرگون می شود. مانند اینکه:

 

اگر تکه کاغذی را به شعله ی کبریتی نزدیک شود، آتش می گیرد و می سوزد. آن چه به

هنگام این تغییر مشاهده می شود، شعله، دود و باقی ماندن کمی خاکستر است و دیگر

کاغذی وجود ندارد و ناپدید شده است. بطوری که  بجای آن ماده های دیگر پدید آمده اند.

همچنین اگر آب تجزیه شود، از آن اکسیژن و هیدروژن پدید می آید. آب که مایعی

بی رنگ است، در این تغییر به گازهایی بی رنگ تبدیل می شود.

 

پوسیدن چوب، زنگ زدن آهن، ترش شدن شیر و تغییر رنگ پارچه ها، زرد شدن برگ

گیاهان نیز نمونه هایی از تغییر شیمیایی هستند. پس:

دگرگونی های داخلی چیزها را که سبب می شود ماده ای به یک یا چند

ماده دیگر که دارای ویژگی های متفاوتی هستند، تبدیل شوند، تغییر شیمیایی / دگرگونی

نهان مایه ای می نامند.

 

چطور تغییرهای شیمیایی ماده ها شناسایی می شوند؟

 

برای شناسایی یک تغییر شیمیایی می بایست به روند تغییر شیمیایی پی برد. از این رو،

ویژگی های ماده ای در پیش و پس از تغییر شیمیایی باید به دقت مشاهده شود.

مانند اینکه:

چوب ماده ای است جامد، سفید یا سفید مایل به زرد، با چاقو یا ارّه بریده می شود، وزن

دارد و در شعله می سوزد.

اینها چند ویژگی چوب پیش از هر گونه تغییرشیمیایی است. اما چوب پس از تغییر

شیمیایی دارای چه ویژگی هایی می شود؟

چوب ماده ای است جامد، سفید یا سفید مایل به زرد، با چاقو یا ارّه بریده می شود، وزن

دارد و در شعله می سوزد.

اینها چند ویژگی چوب پیش از هر گونه تغییرشیمیایی است. اما چوب پس از تغییر

شیمیایی دارای چه ویژگی هایی می شود؟

بسیاری از تغییرهای شیمیایی را می توان با دگرگونی زیر در ماده شناسایی کرد:

1 – تغییر رنگ / دگرگونی رنگ

2 – تغییر حرارت / دگرگونی دما

3 – تغییر شکل

4 – پدیداری گاز / بخار

5 – پدیداری نور / روشنایی

6 – پدیداری صدا