ماده های موجود در بدن جانوران

(ترکیبات شیمایی بدن جانوران)

Chemical Composition of the Animals’ Body

چه عنصرهایی در بدن جانوران وجود دارند؟

در بیشتر بدن جانوران، عنصرهای اکسیژن، هیدروژن، کربن، نیتروژن، کلسیم، فسفر و

نیز دیگر عنصر هایی هست که در موجودات زنده، به ویژه در بدن انسان وجود دارند.

ولی در برخی از جانوران، اندازه ی بعضی از این عنصرها بیشتر است. مانند برخی از

اسفنج ها که به اندازه ی زیاد سیلسیم دارند.

 

کدام ماده های مرکب در بدن جانوران وجود دارند؟

آب به اندازه ی زیاد در خون جانوران وجود دارد و مایع بودن خون به سبب آب زیادی

است که در آن وجود دارد.