ماده ساده

(عنصر شیمیایی)

Chemical Element

ماده ساده / عنصر شیمیایی چیست؟

ماده ساده ماده ای است که مولکول های آن تنها از یک گونه اتم ساخته شده باشد.

بطوری که دانسته شده، عنصرها جزء های ساختار ماده ها هستند.

 

نظریه اتمی ماده ساده / عنصر شیمیایی چیست؟

بنا بر نظریه اتمی، اتم کوچکترین ذرّه ی یک ماده ساده / عنصر است که معمولاً به حالت

آزاد نمی تواند وجود داشته باشد، بلکه به صورت ترکیب با اتم های دیگر است. مانند اتم

آهن که کوچکترین ذرّه ی آهن می باشد که معمولاً عنصر آن به صورت ترکیب با دیگر

اتم های آهن وجود دارد.

 

چطور ساختار مولکولی ماده ساده نشان داده می شود؟

هر ماده ساده / عنصر که از اتم های یکسان ساخته می شود، به شکل بالا نشان داده

می شود.

شیمیدان ها به جای نوشتن نام کامل هر ماده ساده / عنصر، علامت اختصاری / نشانه ی

شیمیایی آنها را که تنها از یک یا دو حرف نام خارجی آنها درست شده است، می نویسند.

مانند H  که برای نوشتن هیدروژن به کار می برند و از واژه Hydrogen گرفته شده

است. از سوی دیگر،

H2

چون هر ماده ساده از مولکول های یکسان درست می شود، از این رو، برای نوشتن ماده

ساده / عنصر، شمار 2 را در کنار علامت اختصاری آن می نویسند.

 تنها عنصر هلیوم است که مولکول آن یک اتمی است، پس آن را به He نشان می دهند.