واکنش شیمیایی

(واکنش نهانمایه ای)

Chemical Reaction

 

واکنش شیمیایی / واکنش نهانمایه ای چیست؟

از آمیختن دو یا چند ماده ی شیمیایی با یکدیگر واکنش شیمیایی انجام گردیده و

ماده های شیمیایی دیگری پدید می آیند.

 

گونه های واکنش های شیمیایی چیست؟

مهمترین گونه های واکنش های شیمیایی به قرار زیر هستند:

1– واکنش ترکیبی / ترکیب شیمیایی

2 – واکنش تجزیه ای / تجزیه شیمیایی

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

زمینه نوشته پیوسته پسین: