دودکش

Chimney

دودکش چیست؟

دودکش هوای گرم اطراف هر شعله – مانند بخاری دیواری / شومینه، بخاری نفتی، چراغ

نفتی و … – را از هوای سرد اطراف خود جدا می کند.

 

چطور دودکش به سوختن کمک می کند؟

با دودکش، جریان هوا تندتر می شود و آتش با این کشش، بهتر اکسیژن به دست

می آورد. در نتیجه سوخت کاملتر می سوزد.

گذشته از اینکه، دودکش در فراهم کردن کشش کمک می کند، جرقه های آتش و دود را

نیز بیرون می برد و به این ترتیب، ساختمان و هوای آن را در برابر آتش ایمن نگه

می دارد.

از این رو، دودکش  در ساختمان ها باید از بام ساختمان خارج شود.

 

آزمایش و تجربه:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – چراغ نفتی

 

روش آزمایش:

نخست به کمک یک تراشه چوب نیم سوخته که دود می کند، جهت جریان هوا آشکار

می شود.

سپس فتیله ی چراغ به وسیله ی شعله ای آتش بگیرد. بطوری که مشاهده می شود،

جریان هوای گرم همراه با گازهای به دست آمده از سوختن اکسیژن، در همه جهت پخش

می شود.

با قرار دادن لوله شیشه ای چراغ نفتی که مانند دودکش کار می کند، مشاهده می شود که

هوای گرم اطراف آتش فتیله را از هوای سرد لوله چراغ جدا می کند و هوای سرد تندتر

جای آن را می گیرد و در نتیجه اکسیژن بیشتر صرف سوختن سوخت می گردد و سوخت

کامل تر انجام می گیرد.

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

زمینه نوشته پیوسته: