طبقه بندی تک سلولی ها

(طبقه بندی آغازیان)

Classification of Protists

طبقه بندی تک سلولی ها / آغازیان چگونه است؟

در گذشته دانشمندان موجودات زنده را فقط به دو گروه بزرگ گیاهان و جانوران

طبقه بندی  می کردند. اما، همه ساله موجودات زنده جدیدی شناخته می شوند که

دانشمندان باید آنها را  در گروه مخصوص به خودشان که آغازیان نام گرفته است، قرار

دهند.

به این ترتیب، تک سلولی ها / آغازیان به سه دسته بزرگ طبقه بندی می شوند:

1 – قارچ ها

2 – جلبک ها و جلبک های دریایی

3 – باکتری ها

زمینه نوشته پیوسته پیشین: