طبقه بندی موجودات زنده

Classification of the Living Things

طبقه بندی موجودات زنده / جانداران چیست؟

بطوری که دانسته شده، موجودات زنده ویژگی های یکسانی با یکدیگر دارند؛ اما بعضی

از آنها شباهت بیشتری با هم دارند. شباهت سگ با مرغ بیش از شباهت سگ با یک

درخت است.

 

از این رو، طبقه بندی های گوناگونی تاکنون بیان گردیده است که مهمترین آنها،

موجودات زنده را به سه گروه مهم تقسیم می کنند:

1 – گیاهان

2 – جانوران

3 – آغازیان

 

قارچ ها و باکتری ها  و نیز موجودات تک سلولی بدون هسته ی بسیار ریز – مانند

 ویروس ها – هم وجود دارند که نمی توان آنها را جزو هیچکدام از گروه های بالا

قرار داد.