آب و هوا

(اقلیم)

Climate

آب و هوا / اقلیم چیست؟

 وضع هوا در جاهای  مختلف کره زمین، روز به روز در حال دگرگونی است و

.مجموع آثار این دگرگونی ها را در سال، آب و هوا / اقلیم می نامند

 

 

:زمینه نوشته پیوسته پسین

:زمینه نوشته پیوسته دیگر