منطقه های آب و هوا

Climate Zones

چند منطقه آب و هوا بر روی کره زمین وجود دارد؟

:بر روی کره زمین چهار منطقه آب و هوا وجود دارد

منطقه آب و هوای قطبی –

منطقه آب و هوای معتدل شمالی –

 منطقه آب و هوای معتدل جنوبی –

منطقه آب و هوای استوایی –

 

چگونه منطقه های آب و هوا بر روی زمین پدید می آیند؟

 اگر فرض بر این بود که محور زمین نسبت به مسیر گردشش به دور خورشید، یک

زاویه قائمه درست می کرد، هرگز اختلافی در فصل ها پیدا نمی شد. ولی چنین چیزی

رخ نداده و محور زمین همیشه اندکی مایل و کج بوده و هرگز این زاویه قائمه را

درست نکرده است و از این رو، زمین همیشه این وضع کج را نگه داشته و محور

.آن رو به ستاره قطبی بوده است

بنابراین، قطب شمال در نیمی از سال به سوی خورشید کج می شود و در نیمی

 .دیگر، باز بطور مایل و کج، از آن دور می شود

بخاطر همین موضوع است که نور خورشید گاهی به قسمت شمالی خط استوا

.می تابد،گاهی هم بر خود خط استوا و بالاخره زمانی هم بر قسمت جنوبی آن

این گونه اختلاف در چگونگی تابش خورشید بر سطح زمین است که دگرگونی هوا را

.در منطقه های گوناگون زمین پدید می آورد و چهار فصل را به همراه دارد

هنگامی که نیمکره شمالی رو به خورشید قرار می گیرد، فصل تابستان در

کشورهایی فرا می رسد که واقع در شمال خط استوا هستند. ولی در همین هنگام

.کشورهای واقع در جنوب خط استوا، در زمستان به سر می برند

برعکس، هنگامی که تابش خورشید مستقیماً بر نیمکره جنوبی باشد، تابستان در

.این قسمت از جهان پدید می آید، ولی در نیمکره شمالی زمستان است

  

:زمینه نوشته پیوسته پیشین

:زمینه نوشته پیوسته دیگر