کیسه تنان

Coelenterates

 

کیسه تنان چه جانورانی هستند؟

کیسه تنان گروه بزرگی از بی مهرگان دریایی هستند که دارای بدنی کیسه مانند هستند و

این کیسه از مجرا / راهی به بیرون باز می شود که هم کار دهان و هم مخرج را انجام

می دهد.

 

ساختار کیسه تنان چگونه است؟

بدن کیسه تنان از سه لایه درست شده است:

1 – لایه بیرونی

2 – لایه میانی

3 – لایه درونی

زمینه نوشته پیوسته پیشین: