مهره داران خونسرد

Cold blooded Vertebrates

مهره داران خونسرد چگونه هستند؟

بطوری که دانسته شده، جانورانی که دمای بدن آنها با دمای اطراف تغییر

می کند، جانوران خونسرد هستند. از این رو،

جانورانی را که دارای ستون مهره / اسکلت و خونسرد می باشند،

مهره داران خونسرد نامیده می شوند.

 

 طبقه بندی مهره داران خونسرد چگونه است؟

 مهره داران خونسرد سه دسته هستند:

1 – خزندگان

2 – دوزیستان

3 – ماهیان

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

زمینه نوشته پیوسته پسین: