جنگ افزار سرد

(سلاح سرد)

Cold Weapon

جنگ افزار / سلاح سرد چگونه است؟

،هر جنگ افزاری که در آن از باروت، شلیک و انفجار استفاده نشده باشد

… جنگ افزار سرد می باشد. مانند: کارد، پنجه بوکس و

:زمینه نوشته پیوسته پیشین

:زمینه نوشته پیوسته پسین