ماده سوختنی

Combustible Material

 

ماده سوختنی چگونه است؟

ماده ای را که می تواند با اکسیژن بسوزد – گرما، نور و ماده های مرکب دیگری پدید

آید – ماده سوختنی می نامند. مانند: الکل، استون، بنزین، نفت سفید، چوب، زغال، گاز،

منیزیوم و …