سوختن

Combustion

سوختن چیست؟

ترکیب شیمیایی یک ماده مرکب با اکسیژن را سوختن می نامند.

سوختن چه چیز پدید می آورد؟

 

از سوختن هر ماده ای، افزون بر به دست آمدن ماده یا ماده های دیگر – مانند آب،

دی اکسید کربن، دود / خاکستر – گرما و نور  نیز پدید می آیند. مانند سوختن منیزیوم که

گرما و نور پدید می آورد.

 

گونه های سوختن چیست؟

 

سوختن بر دو گونه است:

1 – سوختن کامل / تمام سوختن

2 – سوختن ناقص / ناتمام سوختن

 سوختن بر دو گونه است:

1 – سوختن کامل / تمام سوختن

2 – سوختن ناقص / ناتمام سوختن

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

 

زمینه نوشته پیوسته پسین: