دمای سوختن

(دمای احتراق)

Combustion Temperature

دمای سوختن / دمای احتراق چیست؟

بطوری که دانسته شده، باید ماده سوختنی / سوخت به راهی آن اندازه که لازم است، گرم

شود و با اکسیژن به تندی ترکیب گردد تا بسوزد که نور و گرما بدهد، اما بعضی از

سوخت ها آسانتر از سوخت های دیگر می سوزند و آتش می گیرند. مانند اینکه

یک برگ کاغذ با شعله ی یک کبریت افروخته، فوری آتش می گیرد و می سوزد، زیرا

برای آنکه کاغذ آتش بگیرد، فقط به اندکی گرما نیاز است. ولی برای اینکه زغال سنگ

شروع به سوختن کند، باید بیشتر گرم شود. به همین سبب است که یک تکه زغال سنگ

را نمی توان با کبریتی افروخته شعله ور کرد. از این رو، هر ماده ی سوختنی / سوختی

باید آن اندازه گرم شود که به دمای معینی برسد تا آتش بگیرد و بسوزد. پس:

آن دمایی که در آن یک ماده ی سوختنی / سوختی شروع به سوختن می کند و 

آتش می گیرد، دمای سوختن / دمای احتراق می باشد.

دمای سوختن ماده هایی مانند کاغذ  و چوب سفید که به آسانی آتش می گیرند، پایین است.

اما دمای سوختن ماده هایی مانند زغال سنگ که به آسانی آتش نمی گیرند، بالا است.

آنتراسیت و زغال کُک هم که دارای دمای سوختن بالایی هستند، باید خیلی گرم شوند تا به

دمای سوختن برسند و شروع به سوختن کنند.

دمای سوختن / دمای احتراق سوخت های مایع کمتر از دمای سوختن سوخت های جامد

است، و دمای سوختن سوخت های گازی از دمای سوختن سوخت های مایع کمتر است.