ستاره ی دنباله دار

 

Comet

ساختار ستاره ی دنباله دار چیست؟

چون ستاره دنباله دار پيدا می شود در نخستين مرحله مانند نقطه ای کوچک از نور به

چشم ما می آيد، هر چند ممکن است که قطر واقعی آن هزاران کيلومتر باشد. اين نقطه را

رأس يا هسته ستاره دنباله دار می گويند که به نظر دانشمندان:

 گروه بزرگی از اجسام خرد و سفت است که با گازهايی ترکيب يافته اند.

اما اينکه اين اجسام از کجا می آيند، پرسشی است که هنوز پاسخ آن گفته نشده است.

همچنانکه ستاره دنباله دار به خورشيد نزديک می شود، معمولا دنباله / دمی به دنبال آن

کشيده می شود.

اين دم از گازهای بسيار رقيق و ذرات خردی درست شده که

از درون هسته ستاره دنباله دار، تحت تأثير خورشيد، بيرون می جهند.

 گرداگرد هسته، يک چيز ديگری هم به نام گيسو می باشد. گيسو ماده ای ابر مانند و

تابنده است که گاهی قطرش به 240000 کيلومتر و بيشتر می رسد.

دم های ستارگان دنباله دار از نظر شکل و اندازه بسيار گونه گونند. برخی کوتاه و ريشه

مانند، و برخی ديگر کشيده و باريک، معمولا طول آنها به 9 ميليون کيلومتر می رسد، و

گاهی هم البته ممکن است به 160 ميليون کيلومتر برسد. بعضی از آنها هم اصلا دم

ندارند.

گردش ستاره های دنباله دار به دور خورشید چگونه است؟

وقتی ستاره دنباله داراز خورشيد دور می شود، نخست دنباله / دمش

پيشاپيش می رود و سپس سر آن. علت اين آنست که فشار نور خورشيد

اجزای کوچکی از هسته ستاره بيرون می راند و اين خود باعث تشکيل دم

در پيشاپيش رأس آن، می شود. درنتيجه، هنگامی که ستاره دنباله دار از

خورشيد دور می شود دم آن می بايست جلوجلو برود. در اثنای دور شدن

از خورشيد، ستاره دنباله دار کم کم سرعتش فروکش می کند و از دید

بیرون می رود.

ستارگان دنباله دار ممکن است سالها از برابر چشم ما پنهان بمانند. ولی بيشتر آنها

بالاخره  روزی به چشم ما خواهند آمد. آنها به گرد خورشيد پيوسته در حرکت هستند. ولی

برای يک  دور گردش ممکن است زمان بسيار زيادی طول بکشد. مثلا برای ستاره

دنباله دار هالی مدت  75 سال لازم است تا يک بار گردش خود را به دور خورشيد، تمام

کند.

اکنون اخترشناسان تقريبا 1000 ستاره دنباله دار را شمرده اند. اما در منظومه خورشيدی

بايد چند صد هزار ستاره دنباله دار ديگر وجود داشته باشند که هنوز آنها را نديده اند.

پیشینه ی ستاره دنباله دار چیست؟

روزگاری همينکه ستاره دنباله داری در آسمان پيدا می شد، مردم از ترس بخود

می لرزيدند. آنان می پنداشتند که ستارگان دنباله دار پيک ها و نشانه های بلا هستند و

رسيدن بلا و وبا، و يا جنگ و مرگ را پيش آگهی می دهند. ولی امروزه ما ستارگان

دنباله دار را به طور شايسته و خوبی می شناسيم. گرچه باز هنوز همه پرسش های راجع

به آن را جواب نمی توانيم بدهیم.