زاغی

(زاغی معمولی)

Common Magpie

(Eurasian Magpie / European Magpie)

نشانه ها:

خانواده: کلاغ ها

 

نام علمی زاغی چيست؟

 

نام علمی زاغی ها Pica  می باشد.

 

شكل ظاهری زاغی چگونه است؟

بیشترین اندازه زاغی ها 45 سانتیمتر است.

 

خوراک زاغی چيست؟

 

زاغی ها همه چیزخوار هستند و اغلب تخم ها و جوجه های پرندگان دیگر را می خورند.

 

توليد مثل زاغی چگونه است؟

زاغی ها هر بار 4 تا 9 تخم در بهار می گذارد.

 

زيستگاه زاغی ها كجاها است؟

 

زیستگاه زاغی ها کشتزار ها، منطقه های باز با پرچین و شماری درخت می باشد.

 

پراكندگی زاغی در كجاها است؟

پراکندگی زاغی معمولی در آسیا، اروپا و افریقا می باشد.

در بیشتر استان های ایران به جز ساحل های جنوبی دیده می شوند.