سوختن کامل

(تمام سوختن)

Complete Combustion

سوختن کامل / تمام سوختن چیست؟

برای آنکه سوختن کامل صورت گیرد، ماده سوختی باید از هوای بسنده / کافی برخوردار

باشد، هوایی که بتواند عمل اکسیداسیون / اکسایش را در حرارت زیاد، خوب و کامل انجام

دهد.