ماده مرکب

(مایه مرکب)

Compound

ماده ی مرکب / مایه ی مرکب چیست؟

ماده مرکب ماده ای است که از دو یا چند ماده ساده / عنصر شیمیایی درست می شود.

مانند:

آب، نمک، قند، نشاسته و …

 

نظریه اتمی ماده مرکب چیست؟

بنا بر نظریه اتمی، از آنجا که ماده مرکب از مولکول های عنصرهای گوناگون ساخته

می شود، پس مولکول هر ماده مرکب از دو یا چند گونه اتم درست می شود.

 

چطور ساختار مولکولی ماده مرکب نشان داده می شود؟

مولکول های هر ماده مرکب که از دو یا چند اتم گوناگون ساخته می شود، مانند شکل بالا

نشان داده می شود که نمایانگر مولکولی با دو گونه اتم است. 

شیمیدان ها به جای نوشتن نام کامل هر ماده مرکب، علامت اختصاری / نشانه شیمیایی

عنصرهایی را که آن ماده مرکب از آنها درست شده است، می نویسند. مانند HgO  که

برای نوشتن اکسید جیوه به کار می برند. زیرا Hg علامت اختصاری جیوه و O علامت

اختصاری اکسیژن می باشد که هر دو در ساختار اکسید جیوه وجود دارند. از سوی دیگر،

H2O

چون مولکول های هر ماده مرکب از شمار معینی عنصرها درست می شود، از این رو،

برای نوشتن مولکول هر ماده مرکب، شمار عنصرها در هر مولکول از آن ماده را در

کنار علامت اختصاری آن عنصرها می نویسند. مانند علامت اختصاری آب که از دو اتم

هیدروژن و یک اتم اکسیژن درست شده است. پس:

فرمول یک ماده مرکب بیانگر دو نشانه می باشد:

1 – گونه ی اتم های هر مولکول آن

2 – شمار اتم های هر گونه اتم در هر مولکول آن

 

زمینه نوشته پیوسته: