بُرج ستارگان

(صور فلکی)

   

Constellations

برج ستارگان / صور فلکی چیست؟

 آيا تاکنون ستارگان را طوری نگاه کرده ايد که از نحوه قرار گرفتن آنها خطوط و

شکل هايی در ذهن خود برايشان ترسيم کنيد؟

در روزگار باستان مردم اين کار را تقريبا در همه جای جهان می کردند و به هر گروه از

.ستارگانی که گرد هم قرار می گرفتند، نامی می دادند

پس هر گروهی از ستارگان بدينگونه در قالب شکلی ترسيم شده، ميانشان رابطه ای

.برقرار می گرديد

هر گروه از اين ستارگان را به فارسی يک برج ستاره / صورت فلکی می نامند، ولی به

انگليسی آن را Constellation که از واژه لاتينی Stella  گرفته شده و به معنای

مجموعه ستارگان است. 

واژه بالا که امروزه بکار می رود يادگار روميان قديم و حتی يونانيان بسيار قديمتر است.

بخشی از چيزهايی را که يونانيان در باره ستارگان می دانستند، از مردم بابل فراگرفته

بودند.

بابليان برخی از شکل هايی را که خود از روی ستارگان ترسيم کرده بودند، نامگذاری

می کردند. بعضی ها را به نام حيوانات و بعضی ديگر را به نام های پادشاهان،

ملکه ها و قهرمانان افسانه ای خود، می خواندند.

سپس يونانيان آمدند و آنان بسياری از نام های بابلی را دگرگون کرده، نام قهرمانان

خود را مانند هرکول، اريون و پرشاوش – فرزند زئوس – جايگزينشان کردند.

آنگاه روميان آمدند و آنان نيز به نوبه خود دگرگونی های بيشتری در برج ها پديد

آوردند.

 

امروزه برای برج های ستارگان همان نام های قديميشان هنوز به کار می رود. ولی با اين

وصف هميشه آسان نيست تصويری را که اين نام ها بازگو می کنند، در آسمان پيدا کرد.

مانند نام برج آکيلا را می بريم که به معنای عقاب است.

 همچنين برج های کلب اکبر و کلب اصغر که به معنای سگ بزرگ و سگ کوچک است،

يا برج ميزان که به معنای ترازو است.

بنابراين، شکل واقعی اين برج ها چندان شباهتی به نام هايشان ندارند.