تنظیم آتش

Control of a Fire

(Fire Control)

تنظیم آتش چیست؟

هزاران سال انسان ها آتش را روباز به کار می بردند. سپس دریافتند که اگر آتش را در

محفظه ای نسوز محصور کنند، ممکن است گرمای بیشتری به دست آورند. از این رو،

وسیله هایی مانند بخاری، کوره و … پدید آورده شد.

 

چطور آتش تنظیم می شود؟

آتش را با هر شدتی که دلخواه است، می توان تنظیم کرد.

برای تنظیم آتش باید اندازه ی سوخت یا اکسیژن و یا هر دو باهم تنظیم شود.