نخ پنبه ای

Cotton Yarn / Thread

رشته ها / الياف پنبه از كجا بدست می آيد؟

.الياف پنبه را از غوزه پنبه به دست می آورند

 

غوزه پنبه را بعد از چيدن به كارخانه پنبه پاك كنی انتقال می دهند تا با ماشين

.پنبه پاك كنی / پنبه زنی، الياف پنبه را از دانه های آن جدا كنند

 

.روش كار ماشين پنبه پاك كنی / پنبه زنی در شكل بالا مشاهده می شود

در اين ماشين ها، خاك و خاشاك و دانه ها از الياف جدا، و هر كدام از راهی

.خاص بیرون می ریزند

.پس از جدا کردن الیاف پنبه از دانه ها و خاشاک، آنها را شانه می زنند

   / وقتی كه تخم پنبه و ديگر ناخالصی های آميخته به آن، از آن جدا شد، کرک پنبه

/ الياف را به صورت لايه های نازكی شانه زده، و بصورت توده بزرگ و فشرده ای

.به شكل متكا می پيچند كه عدل پنبه نام دارد

 

نخ پنبه ای را چگونه تهيه می كنند؟

برای تهيه نخ پنبه ای، عدل های پنبه را که به شکل متکا در آمده، برای تبديل

به نخ، از كارخانه پنبه پاك كنی به كارخانه نخ ريسی برای ریسندگی انتقال

.می دهند

الياف آماده، وارد دستگاه / ماشین ريسندگی می شوند و ضمن عبور از ميان 

غلتك های آن، الياف پنبه به صورت نخ های پيوسته و بلند، تابيده و به شکل

.کلفت که رفته رفته باريكتر می شوند، در می آیند

،و بعد بصورت نخ پنبه ای از طرف ديگر ماشين به دور قرقره ها پيچيده شده

.برای استفاده در دوزندگی و بافندگی آماده می شوند

.در ضمن نخ های پنبه ای را می توان رنگ هم کرد

:زمینه نوشته پیوسته پیشین

:زمینه نوشته پیوسته پسین

:زمینه نوشته پیوسته دیگر