سخت پوستان

Crustaceans

سخت پوستان چه جانورانی هستند؟

سخت پوستان گروهی از بندپایان می باشند. مانند: خرچنگ

 

ساختار بدن سخت پوستان چگونه است؟

سخت پوستان دارای 10 پا یا بیشتر می باشند، ولی شمار پاهایشان به 15 جفت

نمی رسد.

چون پوشش بدن آنها از دیگر بندپایان سخت تر است، آنها را به این نام نامیده اند.

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین: