هوخشتره

(کیاکسرس / کیاسار)

Cyaxares

 

زندگینامه:

هوخشتره پادشاه ایران از  سلسله ماد بوده که بنا به نوشته ی هرودوت از 625 تا

585 پیش از زادروز مسیح در ایران پادشاهی کرد.

هوخشتر در سال 585 پیش از زادروز مسیح، در حالیکه حکومت ماد را در اوج

قدرت و گسترش خود قرار داده بود، درگذشت.

وی را کیاکسرس یا کیاسار هم نامیده اند.

 

دانستنی:

  

بنا به نظر جرج کامرون، هوخشتره از 653 تا 613 پیش از زادروز مسیح پادشاه

مادها در بخشی از ایران کنونی بوده است.

 

زمینه نوشته پیوسته: