یافتن عنصر رادیو اکتیو

Detecting of Radioactive Element

چطور به وجود رادیواکتیویته پی برده شد؟

در سال 1896 میلادی، ماری کوری دریافت که بعضی از سنگ هایی که از زیر زمین

بیرون آورده اند، اشعه ها / پرتوهای اسرارآمیزی از خود پخش می کنند.

 

چطور عنصر رادیواکتیو یافت می شود؟

 

امروزه دانشمندان، در باره پرتوهای رادیواکتیویته چیزهای بسیار می دانند. چیزهایی که

دارای رادیواکتیویته هستند، بسیار باارزش می باشند. از این رو، دانشمندان می کوشند

تا این گونه ماده ها را به دست آورند  و در این جست و جو از دستگاهی به نام

اشعه یاب گیگر یاری می گیرند تا بتوانند جسم های دارای رادیواکتیو را بیابند.

 

چطور می توان ماده ای را رادیواکتیو کرد؟

 

برای رادیواکتیو کردن یک جسم / ماده، دانشمندان به وسیله دستگاه اتم شکن، آن را با

ذرّه های اتمی بمباران می کنند.

جسمی که با این روش ویژگی رادیواکتیویته پیدا می کند، رادیوایزوتوپ یا فقط ایزوتوپ

نامیده می شود.