تقطیر

Distillation

تقطیر چیست؟

هنگامی که محلولی از آب بخار شود و دوباره بخار آن مایع گردد، تقطیر نام دارد.

 

چطور تقطیر انجام می شود؟

محلولی از آب در دستگاهی به نام دستگاه تقطیر به حالت بخار آب درمی آید. اما نمک /

دیگر ناخالصی ها که در آن محلول است، در ظرف باقی می مانند و بخار آب به ظرف

دیگر می رود و در آن جا به حالت مایع درآمده و محلول مقطر / خالص آن به دست

می آید.

 

کاربرد تقطیر چیست؟

 

یکی از مهم ترین کاربردهای تقطیر، فراهم کردن آب آشامیدنی است.

بطوری که دانسته شده، آب اقیانوس به اندازه ای شور و تلخ است که نمی توان از آن

برای آشامیدن استفاده کرد. کشتی ها بیشتر هنگام مسافرت، به اندازه ی کافی آب شیرین

با خود می برند. اما اگر آب شیرین آنها تمام شود، آب اقیانوس را تقطیر می کنند.

 

آزمایش و تجربه:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – مقداری آب نمک

2 – شعله آتش

3 – ارلن / ظرف مخروطی شکل

4 – لوله آزمایش

5 – ظرف با مقداری آب سرد

6 – لوله ی تقطیر

 

روش آزمایش:

 

آب نمک را درون ارلن ریخته و با روشن کردن شعله، آن را گرم کرده تا به نقطه جوش

برسد و به حالت بخار درآید. مشاهده می شود که بخار آب از راه لوله ی تقطیر به درون

لوله آزمایش که درون ظرف آب سرد قرار دارد، رفته و در آن به حالت آب درمی آید و

در ارلن نمک و دیگر ماده ها باقی می ماند.

اگر مقداری از آب درون لوله آزمایش آشامیده شود، مشاهده می گردد که دیگر شور

نیست.

از دیگر کاربردهای تقطیر، می توان استفاده از آن برای فراهم کردن عرق های گوناگون

از گیاهان مختلف است.