جانوران اهلی

Domestic Animals

جانورانی اهلی چگونه هستند؟

جانورانی که انسان:

از آنها نگهداری می کند و از آنها استفاده می کند، را جانوران اهلی می گویند. مانند:

گاو، گوسفند، اسب، الاغ، مرغ، خروس و …

 

انسان از جانوران اهلی چه استفاده هایی می کند؟

 

انسان از جانوران اهلی استفاده های بسيار می کند. مانند اینکه:

انسان از گاو در شخم زدن زمين

و نيز، از شير آن برای خوردن، تهيه کره و پنير

از گوشت آن برای خوردن

و از پوست آن برای درست کردن چیزهای چرمی مانند کيف، کفش و دستکش استفاده

می کند.

انسان از اسب برای سواری، حمل و نقل استفاده می کند.

انسان از الاغ برای سواری و بردن بار استفاده می کند.

انسان از پشم گوسفند در تهيه پارچه 

از شير آن برای خوردن و تهيه  پنير، کره و خامه

و نيز از گوشت آن برای خوردن استفاده می کند.

انسان از تخم مرغ و گوشت آن برای خوردن

و از پَر آن  برای درست کردن چیزهایی مانند بالش استفاده می کند.

 

چطور انسان از جانوران اهلی نگهداری می کند؟

انسان با روش های زیر به نگهداری و پرورش جانوران اهلی می پردازد:

1 – دامداری

2 – مرغداری

3 – زنبورداری

4 –  پرورش شترمرغ

5 – پرورش ماهی

6 – پرورش کرم ابریشم

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین: