داگونگ

Dugong

 

نشانه ها:

خانواده: داگونگ ها dugongidae

 

شکل ظاهری داگونگ چگونه است؟

 

قسمت جلوی بدن دگونگ ها دارای اندام شنا است، اما در بخش عقبی فاقد اندام شنا

می باشد. دُم داگونگ مانند قلاب است.

داگونگ ماده، فرزند خود را در بخش زیرین بدن خود بغل می گیرد. در زمان های قدیم

حالت بغل گرفتن فرزندان داگونگ ها، افسانه پری های دریایی را به وجود آورده است.

 

خوراک داگونگ چیست؟

غذای ویژه این جانور، گیاهانی از قبیل جلبک ها و علف های دریایی ساحل ها و مصب

رودخانه ها می باشد.

 

پراكندگی داگونگ  كجاها است؟

 

دانگونگ ها در آب های ساحلی در غرب اقیانوس آرام تا شرق افریقا می باشد.