زمین

(ارض)

Earth

ویژگی های سیّاره ی زمین چیست؟

فاصله متوسط از خورشيد                           6/149      ميليون کيلومتر

سرعت مداری                                          8/29      کيلومتر در ثانيه

دوره چرخش به دور خورشيد (طول سال)        26/365                  روز

دوره چرخش به دور خود (طول روز)       23 ساعت و 56 دقيقه و 4 ثانيه

زاويه تمايل سطح به محور                           45/23                درجه

زاويه تمايل مدار با دايرةالبروج                           0                   درجه

جرم (974/5 ضربدر 10 بتوان 24 کيلوگرم)          1

حجم (084/1 ضربدر 10 بتوان 12 کيلومتر مکعب) 1

چگالی                                                    52/5          برابر آب

قطر استوايی                                                12756      کيلومتر

گرانش سطحی                                              1 متر بر مجذور ثانيه

تعداد قمرهای شناخته شده                                1

پختی يا فشردگی قطبين                                 003/0

نسبت بازتاب                                             29/0