محور زمین

Earth’s Axis

محور زمین چیست؟

.محور زمین یک خط خیالی / فرضی است که از مرکز کره زمین می گذرد

 

،زاویه ای که محور زمین نسبت به خورشید در فضا درست می کند، قائمه نیست و از این رو 

.وضعیت قرار گرفتن سیاره زمین نسبت به خورشید در فضا، اندکی مایل و کج است

 

چرا محور زمین نسبت به خورشید در فضا قائمه نیست؟

 

:علت کج بودن محور زمین، وجود نیروهایی است که در آن مؤثر هستند. این نیروها عبارتند از 

.ماه و خورشید که زمین را تحت تأثیر کشش / جاذبه خود در می آورند

.نیروی دیگر حرکت وضعی / چرخش خود سیاره زمین به دور خود است

 

:زمینه نوشته پیوسته پیشین

:زمینه نوشته پیوسته پسین

:زمینه نوشته پیوسته دیگر