بهداشت در خوردن

Eating Hygiene

چرا باید پیش از خوردن همه چیز تمیز و پاکیزه باشد؟

بطوری که دانسته شده، میکرُب ها موجودات زنده بسیار کوچکی هستند که

انسان بدون وسیله با چشم آنها را نمی تواند ببیند و بیشتر آنها باعث

.بیماریهای گوناگون می شوند

برای پیشگیری از بیمار شدن می بایست از ورود میکرب ها به داخل بدن

جلوگیری کرد. پس باید پیش از خوردن، از آلوده شدن همه چیز پیشگیری

.کرد و آنها را از آلودگی پاک کرد

 

چگونه می توان پیش از خوردن همه چیز را از آلودگی به میکرب ها

پاک کرد؟

:برای پاک کردن چیزها پیش از خوردن موارد زیر را باید انجام داد

بهداشت خوراکی ها –

بهداشت آشامیدنی ها –

شستن دست ها و صورت –

بهداشت ابزار خوردن و ظرف های آشپزخانه / ظرفشویی –

نگهداری خوردنی ها و آشامیدنی ها –

بهداشت در خوردن خوردنی ها چیست؟

خوردن خوردنی ها باید به گونه ای باشد که انرژی لازم برای زنده ماندن و

.انجام کارهای روزمره فراهم شود و موجب تندرستی نیز باشد

:زمینه نوشته پیوسته پیشین

:زمینه نوشته پیوسته پسین