بهداشت در خوردن

Eating Hygiene

چرا باید پیش از خوردن همه چیز تمیز و پاکیزه باشد؟

بطوری که دانسته شده، میکرُب ها موجودات زنده بسیار کوچکی هستند که

انسان بدون وسیله با چشم آنها را نمی تواند ببیند و بیشتر آنها باعث

.بیماریهای گوناگون می شوند

برای پیشگیری از بیمار شدن می بایست از ورود میکرب ها به داخل بدن

جلوگیری کرد. پس باید پیش از خوردن، از آلوده شدن همه چیز پیشگیری

.کرد و آنها را از آلودگی پاک کرد

 

چگونه می توان پیش از خوردن همه چیز را از آلودگی به میکرب ها

پاک کرد؟

:برای پاک کردن چیزها پیش از خوردن، موارد زیر را باید انجام داد

بهداشت خوردنی ها –

بهداشت آشامیدنی ها –

شستن دست ها و صورت –

پاکیزگی ابزار خوردن / ظرفشویی –

نگهداری خوردنی ها و آشامیدنی ها –