کهکشان های بیضوی

Elliptical Galaxies

کهکشان های بیضوی چگونه هستند؟

در حدود هفده درصد از روشنترين کهکشان هايی که تا کنون دیده شده اند ، کهکشان

بيضوی بوده اند. اين کهکشان ها تقريبا از ستاره ها تشکيل شده اند و به نظر می رسد

که فاقد و يا حاوی مقدار کمی غبار و گاز هستند.

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین: