اکسیژن کافی در سوختن

Enough Oxygen for Combustion

چطور سوختن / آتش، اکسیژن بسنده / کافی را به دست می آورد؟

بطوری که دانسته شده، هنگامی که ماده ای گرم می شود، انبساط می یابد. در ضمن

انبساط، سبکتر هم می گردد.

از این رو، هنگامی که هوای مجاور آتش گرم می شود، انبساط می یابد و سبکتر

می گردد. آنوقت، این هوای گرم و سبکتر مصرف می شود و بالا می رود، و هوای

سرد و سنگین پایین می آید و جای آن را در اطراف آتش می گیرد.

هوای مصرف شده، ضمن بالا رفتن بخارها / گازهای به دست آمده از آتش را همراه

خود بالا می برد. به این ترتیب، جریان تند و قوی هوا که آن را کشش می نامند،

اکسیژن بیشتر برای آتش فراهم می کند. در این صورت، سوختن بهتر انجام می گیرد

و آتش درخشان تر است.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: