آلودگی پیرامون زیست

(کثیفی محیط زیست)

Environmental Pollution

آلودگی پیرامون زیست چیست؟

،آلوده شدن جای زندگی را با چیزهای آلوده که سبب بیماری و نازیبایی می شوند

.آلودگی پیرامون زیست گویند

 

 

گونه های آلودگی های پیرامون زیست چیست؟  

:مهمترین آلودگی های پیرامون زیست به قرار زیر است

آلودگی زمین –  

آلودگی آب –

آلودگی هوا –

آلودگی صدا –

:زمینه نوشته پیوسته پسین