اتین دوله

Etienne Dolet

اتین دوله که بوده است؟

اتین دوله  مترجم و چاپچی مکتب گرا / سکولاریست فرانسوی در دوران نوزایی اروپا

بوده است که همراه با نوشتارهایش در آتش سوزانده شد.

برگرفته از:

 

نوشتار: سیر حکمت در اروپا (جلد 1)

نوشته: محمد علی فروغی

زمینه نوشته پیوسته دیگر: