ماده منفجره

Explosive Material

 

ماده منفجره چیست؟

چیزهایی را که سبب انفجار می شوند، ماده منفجره می نامند. مانند دینامیت، بمب،

نارنجک و …

زمینه نوشته پیوسته پیشین: