انفجار

Explosion

 

انفجار چیست؟

هرگاه سوختن خیلی خیلی تند و شدید انجام شود، انفجار پدید می آید که می تواند

افزون بر گرما و نور، همراه با صدای مهیبی و فشار زیاد نیز باشد. مانند: انفجار

دینامیت، بمب و …

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

زمینه نوشته پیوسته پسین: