سحابی برون کهکشانی

 

 

Extragalactic Nebula

سحابی برون کهکشانی چگونه است؟

سحابی های برون کهکشانی از نامشان پيداست که در بيرون کهکشان ما – کهکشان راه

شیری – هستند که بيشتر آنها از گرد آمدن ستارگان پدید می آیند.

شماره سحابی های کهکشانی کمتر از 2000 است. بنابراين بيشتر سحابی هايی که

تا کنون انسان شناخته است، بيرون از کهکشان راه شیری می باشد.

تا آنجا که دانسته شده، شايد در فضای گسترده ی بيرون کهکشان راه شيری، ميليونها

سحابی وجود داشته باشد.

سحابی های برون کهکشانی را جهان های جزيره ای يا کهکشان

می نامند. اين معنايش اينست که هرگاه کسی به کهکشان راه شیری نيز از بيرون نگاه

کند، چه بسا که آن را به شکل يک سحابی خواهد يافت.

شکل سحابی ها چگونه است؟

سحابی های برون کهکشانی شکل های گوناگونی دارند. برخی نامنظم يا بيضی شکل

هستند،  ولی بيشتر آنها به شکل مارپيچ هستند.

سحابی های مارپيچ، مانند کهکشان خود ما، از تعداد بسيار زيادی ستاره ها، ابرهای

بزرگ  بخاری و پاره های گسترده ای از غبار، درست می شوند. معمولا اين گونه

سحابی ها دارای هسته مرکزی هستند که از آن بازوهايی به شکل مارپيچ امتداد

می يابند.

سحابی مرآت المسلسله از سحابی های مارپيچی بوده و نزديکترين سحابی به زمين است.

اين سحابی بزرگترين و درخشانترين سحابی ای است که تاکنون شناخته شده است. نوری

که اين سحابی می پاشد 1500000000 برابر نور خورشيد منظومه خورشيدی است.