رنگ پر پرندگان

Feather Colour

 

رنگ آمیزی پَر پرندگان چگونه است؟

در پر رنگیزه هایی نهفته که آن را رنگ آمیزی می کند. بعضی از پرها طوری ساخته

شده اند که نور محیط خود را منعکس می کنند و رنگ خاصی پدید می آورند. گاهی

غذایی که پرنده می خورد، در رنگ آمیزی پرش نیز مؤثر است. مانند اینکه برخی از

قناری ها که تازه سر از تخم بیرون آورده اند، اگر مقداری فلفل قرمز با خوراکشان

مخلوط شود، پرهایشان بجای زرد، نارنجی سیر می شود.

 

رنگ پرندگان چه فایده ای دارد؟

به این موضوع پاسخ های بیشماری داده شده است، ولی هنوز دانش آفرینش نتوانسته

کاملاً علت رنگ آمیزی بدن پرندگان را بیان کند.

مشاهده می شود که برخی از پرندگان به رنگ روشن و برخی به رنگ تیره هستند. برای

این موضوع شاید بتوان چند قاعده کلی در مورد بیشتر پرندگان بیان کرد.

یکی آن که پرندگان روشن رنگ، بیشتر عمر خود را در بالای درختان، در هوا و یا بر

روی آب می گذرانند؛ ولی

 

پرندگان تیره رنگ بیشتر در سطح زمین یا نزدیک آن، زندگی می کنند.

قاعده دیگر این است که بسیاری از پرندگان – البته با استثناهای بسیار – قسمت بالای

اندامشان پر رنگ تر از قسمت های زیرین می باشد.

 

با توجه به این زمینه ها است که دانشمندان گفته اند:

رنگ آمیزی بدن پرندگان بیشتر به منظور حفاظت آنها است.

یعنی این رنگ آمیزی طوری است که بهتر می توانند خود را از چشم دشمنانشان پنهان

نگاه بدارند یا به عبارت دیگر استتار کنند. مانند اینکه، رنگ نوک دراز به گونه ای است

که کاملاً با سبزه های مردابی که در آن زیست می کند، هماهنگی دارد یا مانند رنگ بدن

ماکیان کوهی به رنگ برگ های خزان زده است که این خود مناسب با محیط زندگی اش

می باشد.

 

چرا رنگ پرندگان نر درخشان تر است؟

 

با توجه به اینکه رنگ برای حفاظت جان پرندگان می باشد، پس پرندگان ماده که باید

مدت ها در جایی بمانند و بر روی تخم بنشینند، بیشتر نیاز به پنهان کردن خود از چشم

دشمن دارند تا پرندگان نر، و از این رو رنگ بدن پرندگان ماده تیره تر است.

دلیل دیگر برای اینکه چرا رنگ پرندگان نر درخشان تر است، این می باشد که رنگ

درخشان پرندگان نر باعث جلب نظر ماده ها در فصل جفتگیری می شود. بطوری که

مشاهده شده، حتی در این فصل رنگشان باز هم اندکی از حد معمول روشن تر می شود.