آتش

Fire

آتش چیست؟

آتش گرما و نوری است که از سوختن به دست می آید.