آتش نشانی

Fire brigade

(Fire Department)

آتش نشانی چیست؟

فرونشاندن آتش سوزی را آتش نشانی گویند و سازمان آتش نشانی سازمانی است که

مأموران آتش نشانی / آتش نشان ها در ایستگاه های آن قرار دارند تا به محض اینکه در

جایی آتش سوزی روی دهد، خود را به آن جا رسانیده و کارهای خاموش کردن آتش و

نجات انسان ها را انجام دهند.

 

ابزار آتش نشانی چیست؟

ابزاری که آتش نشانان / مأموران آتش نشانی برای خاموش کردن آتش و فرونشاندن

آتش سوزی به کار می برند، بنا بر نیاز و نوع آتش سوزی بسیار گوناگون می باشد.

مهمترین این ابزار به قرار زیر است:

لباس آتش نشانی، کلاه ایمنی، ماسک اکسیژن، تبر، نورافکن، قلاب آهنی، نردبان،

کپسول آتش نشانی، کپسول اکسیژن، تلمبه / پمپ آب، ماشین آب پاش آتش نشانی و

شیر آب آتش نشانی مکان آتش سوزی.

 

چطور مأموران آتش نشانی آتش سوزی را مهار و خاموش می کنند؟

 

اگر جایی آتش بگیرد، باید فوری اداره آتش نشانی آگاه گردد. از این رو،

1 – همیشه باید شماره تلفن آتش نشانی محلی در دسترس باشد تا به موقع بتوان آن را

آگاه کرد.

از این رو، هر کشوری یک شماره ویژه که به یاد سپردن آن هم آسان باشد، برای تماس

تخصیص داده است. مانند اینکه در:

ایران – 125

انگلستان – 999

و …

2 – بسیاری از ساختمان های بزرگ و کوچک آژیر /  زنگ خطر دارند که در هنگام

آتش سوزی، در محل و یا در آتش نشانی به صدا درمی آید.

آن گاه، مأموران آتش نشانی بر ماشین های آتش نشانی سوار می شوند و با استفاده از

آژیر، خودروهای دیگر را از سر راه خود دور می سازند تا راه خلوت و باز باشد که

بتوانند هر چه زودتر به محل آتش سوزی برسند.

مأموران آتش نشانی کلاه مخصوص خود را بر سر می گذارند تا سر خود را از خطر

حفظ کنند.

آنها تبرهای مخصوصی هم با خود دارند تا درهای بسته را با آنها باز کنند و اگر دود

آتش سوزی غلیظ باشد، از ماسک اکسیژن استفاده می کنند.

 

چطور آتش نشانی آتش سوزی را با آب فرومی نشاند؟

مأموران آتش نشانی بیشتر برای خاموش کردن آتش از آب استفاده می کنند. در هر

خیابان یک شیر آب آتش نشانی وجود دارد. آب این شیر با کمک تلمبه / پمپ ماشین

آتش نشانی با فشار به لوله های مخصوص آتش نشانی وارد می شود.

در ماشین های آتش نشانی ، پله / نردبان های بلندی نیز کار گذاشته شده تا مأموران

آتش نشانی بتوانند با کمک آنها خود را به طبقه های بالای ساختمان های بلند برسانند.