آسیب های آتش

Fire Damages

آسیب های آتش چیست؟

آتش ممکن است دشمن بزرگ انسان هم باشد. هنگامی که آتش از کنترل انسان خارج

شود، هر آن چه را که بر سر راهش باشد، از بین می برد و خرابی های فراوان به بار

می آورد.

بسیاری از مردم و جانوران هم در این آتش سوزی ها کشته می شوند و یا آسیب

می بینند.

هرچه راه های بهتر و تازه تر برای کاربرد از آتش پدید آمد، آسیب ها و خسارت های

وارد از آن هم بیشتر شد. با همه ی اینها، آتش به اندازه ای سودمند بوده است که تاکنون

استفاده ی از آن ادامه داشته است.