مهار آتش

Extinguishing of Fire

مهار آتش چیست؟

بطوری که دانسته شده، آتش در عین مفید بودن، می تواند برای انسان بسیار خطرناک

هم باشد. از این رو، همواره باید آن را در اختیار داشته و مهار کرد.

پس:

باید تدبیرهایی اندیشید که از بروز آسیب های آتش پیشگیری و یا در صورت بروز آنها،

آتش را مهار کرد تا از گزند آسیب هایش در امان بود.