روشن کردن آتش با چوب

Fire Making by Wood

 

چطور می توان با چوب آتش روشن کرد؟

ابزار و چیزهای مورد نیاز:

 

1 – مقداری تراشه و تکه های خشک چوب

2 – کبریت، فندک، …

 

روش کار:

دور و بر جایی که آتش روشن می شود، صاف و هموار گردد.

سپس تراشه های خشک چوب روی زمین توده شود و تکه های کوچک و خشک چوب

هم روی آن چیده شود تا کومه بزرگی از چوب آماده گردد.

نخست تراشه های چوب را که زودتر آتش می گیرند، از سمتی که باد می وزد، با یک

آتشزنه – مانند کبریت، فندک و … – آتش زده و روشن گردد تا اکسیژن کافی برای

سوختن چوب ها باشد.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: