پیشگیری از آتش سوزی

Fire Prevention

چطور می توان از آتش سوزی جلوگیری کرد؟

بطوری که دانسته شده، زمانی آتش پدید می آید که سوخت، اکسیژن و گرما با هم در یک

جا فراهم شده باشند. پس اگر یکی از اینها فراهم نشده باشد، هرگز آتشی افروخته

نمی شود.

آتش سوزی علت های گوناگونی دارد که باید به روش های مختلف از پدید آمدن آن

پیشگیری کرد. از آن جمله:

 

1 – دور نگه داشتن ماده های سوختنی از گرما

 

نخستین راه پیشگیری از آتش سوزی آن است که آتش یا هر چیز داغ دیگر از ماده های

سوختنی دور نگه داشته شوند. مانند اینکه:

همیشه باید میان بخاری یا اجاق با چیزهای سوختنی فاصله باشد. پس:

هرگز نباید خُرده کاغذ و مانند آن را نزدیک بخاری با اجاق و یا کوره جمع کرد.

سیگار روشن باید در زیرسیگاری فلزی یا چینی و یا شیشه ای گذارده شود.

 

نباید کبریت افروخته ای را در توده ای از کاغذ یا برگ خشک انداخت.

 

هرگز نباید کبریت افروخته یا شمع و چراغ روشن را نزدیک ماده های سوختنی نگه

داشت.

هرگز نباید برای پیدا کردن جایی که بنزین یا نفت از آن جا تراوش کرده، یا حتی برای

جست و جوی چیزی در گنجه و صندوقخانه از کبریت افروخته و شمع روشن استفاده

کرد.

ماده های سوختنی و آتشزا را باید در جایی بی خطر و به دور از گرما و جریان برق

نگهداری کرد.

نباید روغن را بیش از اندازه روی اجاق گذاشت که به درجه آتش گرفتن برسد و آتش

پدید آورد.

نباید پارچه آلوده به رنگ روغنی را رها کرد تا با اکسیژن هوا ترکیب شود و آتش پدید

آورد.

فقط بر روی خاک، فلز، سنگ یا آجر آتش روشن شود.

آتش های روباز نباید دیوارهای چوبی یا ساختمان ها افروخته شوند.

2 – دقت در به کار بردن جریان برق

بعضی از آتش سوزی ها به سبب بی دقتی در به کار بردن برق است. از این رو:

سیم های برق و جای اتصال آنها باید خوب عایق پوش گردد که به هم اتصالی پیدا نکنند.

فیوزهای برق باید از نوع و اندازه ی مناسب اختیار شوند.

هرگز به جای سیم فیوز، میخ قرار داده نشود.

 

پس از به کار بردن ابزار برقی، دو شاخه ی آن از پریز کشیده شود.

با به کار بردن شمار زیادی ابزار برقی ،از جریان برق بار بیش از اندازه گرفته نشود.

 

3 – دور نگه داشتن ماده های سوختنی از جریان برق

 

گاهی یک جرقه ی برق سبب آتش سوزی می شود. تا هنگامی که یک ماده ی بسیار

سوختنی نزدیک جرقه نباشد، این جرقه خطری ندارد و آتش پدید نمی آورد. اما همین

جرقه ممکن است بخار بنزین یا دیگر بخارهای سوختنی را آتش بزند. از این رو:

تمیز کردن پوشاک با بنزین خطرناک است. برای پاک کردن بهتر است که مایع

پاک کننده ای به کار برده شود که آتش نگیرد.

 

 

4 – پیشگیری از سوختن خود به خود

آتش گرفتن خود به خود یکی از علت های معمولی آتش سوزی ها می باشد که سالانه

زیان های سنگین به بار می آورد.

این گونه آتش سوزی بیشتر به سبب انباشتن تکه پارچه های روغنی و ماده هایی از این

گونه است. بنابراین:

باید چنین تکه پاره های پارچه ای را جعبه های فلزی دربسته نگه داشت و یا دور از هم

و در جایی آویخت که گرمای به دست آمده از آنها در هوا پخش شود.

ماده هایی همچون خاک ارّه، دانه، زغال چوب، زغال سنگ نرم، پشم خام و علف خشک

ممکن است خود به خود آتش بگیرند. پس:

این گونه ماده ها را نباید بر روی هم انبار کرد،

مگر اینکه فضای انبار تهویه ی بسنده / کافی داشته باشد تا گرما را خارج کند.