آتشگیرانه

Firelighter

آتشگیرانه چیست؟

ماده ای – مانند پنبه، پارچه ی کتانی یا پوست خشک درختان – را که دارای دمای سوختن

پایین است و به آسانی و خیلی زود آتش می گیرد، آتشگیرانه می نامند که برای دادن

گرمای کافی / بسنده مورد نیاز ماده سوختنی برای سوختن به کار می رود.

امروزه از گونه های شیمیایی آتشگیرانه نیز استفاده می شود.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: